top of page

Điều khoản sử dụng dịch vụ blabla

Điều 1 [Mục đích)

Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho các điều kiện và thủ tục sử dụng dịch vụ giữa công ty và người dùng khi sử dụng dịch vụ của các thành viên đã đăng ký blabla và tất cả các dịch vụ liên quan đến blabla (sau đây gọi là “Dịch vụ”) được cung cấp bởi Công ty TNHH BlablaENM (“Công ty”); Mục đích là quy định các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và các vấn đề cần thiết khác.

 

Điều 2 (Định nghĩa Điều khoản)

1. "Show" có nghĩa là chương trình phát sóng trực tiếp được bắt đầu trên blabla.

2. Tính năng “Party" là mở một phòng cộng đồng gồm nhiều người trên blabla.

3. “Thành viên” là khách hàng ký hợp đồng sử dụng với công ty theo các điều khoản và điều kiện này để sử dụng dịch vụ và sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp.

4. “Máy chủ lưu trữ” là thành viên mở và vận hành nội dung.

5. “Thành viên” dùng để chỉ một thành viên đã tham gia phòng Party.

6. “Người tham gia” có nghĩa là thành viên tham gia, nghe và trò chuyện với Show hoặc Party.

7. “Cookie” đề cập đến các mặt hàng được tài trợ bởi người tham gia hoặc thành viên cho máy chủ.

 

Điều 3 (Giải thích, Hiệu lực và Sửa đổi Điều khoản và Điều kiện)

1. Có hiệu lực khi được đăng lên dịch vụ và thông báo cho các thành viên biết.

2. Trong trường hợp có lý do hợp lý, công ty có thể sửa đổi và điều chỉnh các điều khoản và điều kiện này ở mức độ không vi phạm các luật có liên quan, “Đạo luật về Quy định Điều khoản” và “Đạo luật Khuyến khích Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông, Bảo vệ Thông Tin, v.v.” cũng như không xâm phạm quyền lợi chính đáng của thành viên.

3. Công ty có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bằng cách phản ánh những thay đổi trong dịch vụ.

4. Các điều khoản và điều kiện sửa đổi có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng.

5. Công ty thông báo rõ ràng các điều khoản và điều kiện sửa đổi bằng một hoặc nhiều cách sau: thông báo trong dịch vụ, e-mail và SMS.

6. Thành viên phản đối việc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này có thể rút khỏi tư cách thành viên. Tuy nhiên, dù không tán thành nhưng nếu không bày tỏ ý định rút hoặc từ chối tư cách thành viên trong vòng 14 ngày sau khi thông báo được đưa ra sẽ được coi là đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện sửa đổi.

7. Nếu thành viên từ chối áp dụng các điều khoản sửa đổi, công ty không thể áp dụng các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi, và không thể cung cấp dịch vụ tuân theo các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi.

 

Điều 4 (Cung cấp dịch vụ)

(1) Công ty có thể cung cấp các mặt hàng được tài trợ cho dịch vụ.

(2) Khi công ty cung cấp một mặt hàng được tài trợ cho dịch vụ, phí sử dụng mặt hàng đó được thanh toán thông qua thẻ tín dụng, thanh toán qua điện thoại di động hoặc phương thức thanh toán khác do công ty quy định.

(3) Công ty có thể hạn chế sử dụng dịch vụ đối với những thành viên chưa nhập các thông tin cần thiết như tên, email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh. Cần xác minh số điện thoại di động và phải trên 18 tuổi mới có thể đăng ký (không cho phép thành viên dưới 18 tuổi).

(4) Công ty có thể yêu cầu các thành viên xác thực bản thân để việc sử dụng dịch vụ diễn ra suôn sẻ.

(5) Công ty có thể tạm ngừng cung cấp dịch vụ trong trường hợp bảo trì, thay thế và hỏng hóc thiết bị thông tin và truyền thông như máy tính, gián đoạn liên lạc hoặc vì lý do hoạt động chính đáng. Trong trường hợp này, công ty phải thông báo cho thành viên biết, nhưng nếu có lý do bất khả kháng mà công ty không thể thông báo trước thì có thể thông báo sau.

(6) Công ty có thể tiến hành kiểm tra thường xuyên nếu cần thiết đối với việc cung cấp dịch vụ và thời gian kiểm tra thường xuyên theo thông báo trên màn hình cung cấp dịch vụ.

 

Điều 5 Thay đổi thông tin thành viên

(1) Thành viên có thể xem và sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào trong khi sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, để phục vụ cho việc quản lý, không thể thay đổi các thông tin cần thiết như tài khoản email, giới tính, ngày tháng năm sinh, v.v.

(2) Nếu có sự thay đổi về thông tin đã nhập trong quá trình đăng ký thành viên, thành viên phải thông báo cho công ty về sự thay đổi đó qua online hoặc e-mail.

(3) Công ty không chịu trách nhiệm về những bất lợi do không thông báo thay đổi cho công ty.

 

Điều 6. Nghĩa vụ của thành viên trong việc quản lý e-mail (ID)

(1) Thành viên chịu trách nhiệm quản lý email (ID) của thành viên, không được để bên thứ ba sử dụng.

(2) Công ty có thể hạn chế việc sử dụng e-mail (ID) trong trường hợp e-mail (ID) của thành viên có khả năng bị rò rỉ thông tin cá nhân, đi ngược lại đạo đức xã hội hoặc bị nhầm lẫn với công ty và nhà điều hành của công ty.

(3) Nếu thành viên nhận ra rằng e-mail (ID) đã bị đánh cắp hoặc bị bên thứ ba sử dụng thì phải thông báo ngay cho công ty và làm theo hướng dẫn của công ty. Kể cả khi đã thông báo, nếu không tuân theo hướng dẫn của công ty, công ty sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại bị phát sinh.

 

Điều 7 Nghĩa vụ của Công ty

(1) Công ty không cấm các điều luật có liên quan với các điều khoản và điều kiện trong đây cũng như không đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, luôn cố gắng hết sức cung cấp dịch vụ liên tục và ổn định.

(2) Công ty phải có hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân (bao gồm cả thông tin tín dụng) để các thành viên sử dụng dịch vụ một cách an toàn, đồng thời thông báo và tuân thủ các chính sách xử lý thông tin cá nhân.

(3) Nếu công ty nhận thấy rằng các ý kiến ​​hoặc khiếu nại của các thành viên liên quan đến việc sử dụng dịch vụ là chính đáng thì chúng phải được xử lý. Đối với các ý kiến ​​hoặc khiếu nại do thành viên nêu ra, quá trình xử lý và kết quả sẽ được thông báo cho thành viên thông qua bảng thông báo hoặc e-mail.

 

Điều 8 Nghĩa vụ của Thành viên

(1) Không được đặt tên tài khoản, nhân vật theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm, và tên của những cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

(2) Các thông tin cấm chia sẻ, trao đổi trên blabla
① Thông tin chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(3) Các thành viên không được tham gia vào các hành vi sau đây

① Đăng ký thông tin sai lệch khi đăng ký hoặc thay đổi

② Đánh cắp thông tin của người khác

③ Thay đổi thông tin do công ty đăng tải

④ Thu thập thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của các thành viên khác

⑤ Có hành vi sử dụng thông tin quảng cáo với mục đích thương mại mà không được sự đồng ý trước của công ty

⑥ Các hành vi sao chép, tháo rời, bắt chước hoặc chuyển đổi khác của dịch vụ thông qua thiết kế ngược, biên dịch, tháo gỡ và bất kỳ hoạt động xử lý nào khác

⑦ Các hành vi can thiệp vào dịch vụ bình thường của công ty bằng cách gây ra tải trên máy chủ của công ty bằng cách sử dụng dịch vụ theo cách khác với cách sử dụng thông thường, chẳng hạn như sử dụng chương trình kết nối tự động

⑧ Hành động cấp quyền truy cập không phải cho bản thân mà cho bên thứ ba.

⑨ Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền của công ty và các bên thứ ba khác

⑩ Các hành vi gây tổn hại đến danh tiếng của công ty và các bên thứ ba khác hoặc cản trở hoạt động kinh doanh

⑪ Gửi tin nhắn, hình ảnh, giọng nói khiêu dâm hoặc bạo lực và các thông tin khác đi ngược lại trật tự công cộng và đạo đức cho các thành viên khác hoặc tiết lộ / đăng tải trên dịch vụ

⑫ Có hành vi sử dụng dịch vụ để trục lợi mà không được sự đồng ý của công ty

⑬ Các hành vi bất hợp pháp hoặc không công bằng khác

⑭ Trong trường hợp mạo danh nhà điều hành, nhân viên hoặc công ty của công ty

⑮ THành vi hack và thu thập thông tin của người dùng khác

(4) Thành viên phải tuân thủ pháp luật có liên quan, các quy định của Điều khoản và Điều kiện này, hướng dẫn sử dụng và các thông báo liên quan đến dịch vụ cũng như các vấn đề được công ty thông báo, đồng thời không được tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 9 Thay đổi dịch vụ

(1) Công ty sẽ chịu trách nhiệm đối với các trường hợp hoặc trở ngại pháp lý khác nhau, chẳng hạn như khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ thông suốt do giảm mức sử dụng, suy giảm lợi nhuận, nhu cầu chuyển sang các dịch vụ thế hệ mới do tiến bộ công nghệ, các thay đổi trong chính sách của công ty liên quan để cung cấp dịch vụ và các lý do hợp lệ khác. Có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả hoặc một phần các dịch vụ được cung cấp theo nhu cầu vận hành và kỹ thuật.

 

(2) Công ty có thể sửa đổi, tạm ngừng hoặc thay đổi một số hoặc tất cả các dịch vụ được cung cấp miễn phí khi cần thiết cho các chính sách và hoạt động của công ty và không có khoản bồi thường riêng cho các thành viên trừ khi có quy định đặc biệt trong luật liên quan.

 

(3) Nếu có sự thay đổi hoặc tạm ngừng dịch vụ về nội dung, cách thức sử dụng và thời gian sử dụng dịch vụ, công ty sẽ đăng thông báo về nội dung, lý do và ngày thay đổi hoặc tạm ngừng dịch vụ trên màn hình hiển thị trang web của công ty hoặc màn hình thông báo trong dịch vụ, gửi tin nhắn dịch vụ trước khi thay đổi hoặc tạm ngừng trong khoảng thời gian 30 ngày sao cho các thành viên được biết trước. Tuy nhiên, nếu không thể thông báo trước do dịch vụ bị gián đoạn vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty (lỗi đĩa xảy ra nằm ngoài mong muốn của người vận hành, hệ thống bị hỏng hóc, v.v.), thông báo sẽ được đưa ra sau đó.

 

Điều 10 Cung cấp thông tin và đăng quảng cáo

(1) Công ty có thể cung cấp cho thành viên nhiều thông tin cần thiết khi sử dụng dịch vụ, chẳng hạn như thông báo trong dịch vụ, màn hình dịch vụ, SMS, email, tin nhắn trực tiếp của tài khoản đã đăng ký, v.v. Tuy nhiên, thành viên có thể từ chối nhận những thông tin trên bất cứ lúc nào, ngoại trừ những thông tin liên quan đến giao dịch theo quy định của pháp luật có liên quan và những thông tin giải đáp thắc mắc của khách hàng, v.v.

(2) Liên quan đến hoạt động của dịch vụ, công ty có thể đặt quảng cáo trên màn hình dịch vụ, thông báo dịch vụ và trang chủ.

 

Điều 11 Quản lý các mặt hàng được tài trợ

(1) Các thành viên có thể mua các vật phẩm tài trợ và tài trợ chúng từ máy chủ.

(2) Giá của mỗi vật phẩm được tài trợ là 100 won.

(3) Chủ nhà có thể đổi các vật phẩm được tài trợ thành tiền.

(4) Số lượng vật phẩm được tài trợ tối thiểu có thể đổi là 500.

(5) Các chính sách khác tuân theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ trả phí.

 

Điều 12 Bản quyền và Quản lý Nội dung

(1) Bản quyền của các nội dung do thành viên đăng tải trong dịch vụ như câu văn, hình ảnh, video, ... được bảo vệ bởi Đạo luật Bản quyền, và bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với các tác phẩm do công ty tạo ra thuộc về Công ty.

(2) Các thành viên cho phép công ty sử dụng các nội dung được đăng trên dịch vụ cho các mục đích sau, cả trong nước và nước ngoài.

① Sửa đổi kích thước của nội dung theo cách như chuyển đổi hoặc đơn giản hóa nó

② Sao chép, truyền hoặc hiển thị nội dung trên các trang web khác do công ty và nhà quảng cáo điều hành

③ Được các công ty truyền thông, viễn thông,… đưa tin và quảng bá nội dung nhằm mục đích quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty và nhà quảng cáo

(3) Bất chấp các quy định của khoản trên, trong các trường hợp sau phải có sự đồng ý của thành viên trước.

① Trường hợp bao gồm thông tin cá nhân hoặc thông tin lý lịch của thành viên

② Trường hợp thành viên và nhà quảng cáo hoặc công ty thỏa thuận đồng ý sử dụng từ trước.

(4) Khi một thành viên đăng nội dung trên dịch vụ, có nghĩa là các thành viên khác đã cho phép sử dụng nội dung đó trong dịch vụ hoặc công ty đã sử dụng nó như một kết quả tìm kiếm.

(5) Ngay cả khi thành viên chấm dứt hoặc hợp đồng sử dụng bị chấm dứt thì những nội dung mà thành viên đăng tải trên dịch vụ vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, nếu thành viên yêu cầu tạm ngừng hoặc xóa tin đăng thì công ty phải có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

(6) Công ty có thể thay đổi, chuyển nhượng, chia sẻ địa điểm đăng tin mà không làm thay đổi nội dung trong trường hợp tích hợp giữa các địa điểm do công ty vận hành theo chính sách vận hành dịch vụ. Trường hợp chia sẻ, di chuyển hoặc sửa đổi nội dung, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn.

(7) Nếu nội dung của thành viên có nội dung vi phạm pháp luật liên quan như "Đạo luật mạng thông tin và truyền thông" và "Đạo luật bản quyền", chủ thể quyền có thể yêu cầu tạm dừng hoặc xóa tin đăng theo các thủ tục do luật có liên quan và hành động của công ty phải được thực hiện phù hợp.

(8) Ngay cả khi không có yêu cầu từ chủ sở hữu quyền theo đoạn trên, công ty có thể thực hiện các biện pháp tạm thời, v.v. đối với nội dung theo quy định của pháp luật liên quan nếu có lý do vi phạm quyền hoặc nếu nội dung vi phạm các chính sách khác của công ty và luật có liên quan.

 

Điều 13 Phân bổ quyền

(1) Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ đối với dịch vụ thuộc về công ty. Tuy nhiên, nội dung thành viên và tác phẩm được cung cấp theo thỏa thuận đối tác bị loại trừ.

(2) Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các dịch vụ do công ty cung cấp, chẳng hạn như thiết kế các dịch vụ do công ty cung cấp, văn bản và đồ họa do công ty tạo ra, do công ty nắm giữ dựa trên luật pháp của Hàn Quốc và nước ngoài, hoặc công ty có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nó.

(3) Thành viên không sở hữu dịch vụ hoặc bản quyền trên dịch vụ do các điều khoản sử dụng này, nhưng được phép sử dụng dịch vụ từ công ty. Dịch vụ chỉ được cung cấp để thu thập thông tin hoặc mục đích cá nhân có sẵn.

(4) Ngoại trừ những thông tin đã được cho phép rõ ràng thì không thể sao chép hoặc phân phối thông tin của khách hàng thu được thông qua dịch vụ cho mục đích thương mại, sao chép và phân phối và bao gồm cả các đoạn văn bản hay đồ họa được công ty tạo ra, được gửi chuyển giữa các thành viên.

(5) Liên quan đến dịch vụ, công ty chỉ cấp cho thành viên quyền sử dụng ID và nội dung theo các điều kiện sử dụng do công ty đặt ra, và thành viên không được chuyển nhượng, bán hoặc cung cấp tài sản thế chấp.

 

Điều 14 Hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng, v.v.

(1) Thành viên có thể xin chấm dứt hợp đồng sử dụng bất cứ lúc nào thông qua mục “Xóa tài khoản” trong ứng dụng và công ty phải xử lý ngay theo quy định của pháp luật có liên quan.

(2) Khi thành viên chấm dứt hợp đồng, tất cả dữ liệu thành viên sẽ bị hủy ngay sau khi chấm dứt, trừ trường hợp công ty lưu giữ thông tin thành viên theo quy định của pháp luật có liên quan và chính sách xử lý thông tin cá nhân.

 

Điều 15 Hạn chế sử dụng, v.v.

(1) Nếu thành viên vi phạm nghĩa vụ của các điều khoản và điều kiện này hoặc cản trở hoạt động bình thường của dịch vụ, công ty có thể hạn chế việc sử dụng dịch vụ theo từng giai đoạn bằng cách cảnh cáo, đình chỉ tạm thời hoặc đình chỉ vĩnh viễn.

(2) Bất kể đoạn trên, Công ty phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp và vận hành các chương trình bất hợp pháp vi phạm Đạo luật Bản quyền và Đạo luật Bảo vệ Chương trình Máy tính, truyền thông và hack bất hợp pháp cũng như các chương trình độc hại vi phạm Mạng Thông tin và Truyền thông Hành động. Trong trường hợp vi phạm các luật liên quan như phân phối hoặc quyền truy cập quá mức, việc sử dụng có thể bị đình chỉ vĩnh viễn ngay lập tức. Trong trường hợp đình chỉ sử dụng vĩnh viễn theo quy định tại mục này, mọi lợi ích thu được từ việc sử dụng dịch vụ cũng sẽ bị chấm dứt, và Công ty sẽ không bồi thường cho việc này.

(3) Nếu thành viên không đăng nhập liên tục trên 3 tháng, công ty có thể hạn chế sử dụng để bảo vệ thông tin thành viên và nâng cao hiệu quả hoạt động.

(4) Trong phạm vi hạn chế sử dụng trong bài viết này, các điều kiện và chi tiết về hạn chế được xác định bởi chính sách hạn chế sử dụng của công ty.

(5) Trong trường hợp hạn chế sử dụng dịch vụ hoặc chấm dứt hợp đồng theo Điều khoản này, công ty sẽ thông báo cho bạn thông qua tin nhắn dịch vụ, e-mail, v.v.

(6) Các thành viên có thể phản đối các hạn chế sử dụng theo điều khoản này theo các thủ tục do công ty đề ra. Trong trường hợp này, nếu công ty nhận thấy rằng sự phản đối là chính đáng, công ty ngay lập tức cho phép thành viên sử dụng dịch vụ.

 

Điều 16 Giới hạn trách nhiệm

(1) Nếu công ty không thể cung cấp dịch vụ do thiên tai hoặc bất khả kháng kèm theo thì trách nhiệm cung cấp dịch vụ được miễn trừ.

(2) Công ty không chịu trách nhiệm về những trở ngại trong việc sử dụng dịch vụ do các nguyên nhân do thành viên gây ra.

(3) Công ty không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của thông tin, dữ liệu và sự kiện do các thành viên đăng tải liên quan đến dịch vụ.

(4) Công ty được miễn trách nhiệm về giao dịch trong trường hợp giao dịch giữa các thành viên hoặc giữa thành viên với bên thứ ba thông qua dịch vụ làm phương tiện.

(5) Công ty không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp miễn phí trừ khi có quy định đặc biệt trong luật liên quan.

(6) Công ty không chịu trách nhiệm giám sát nội dung và chất lượng của sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba quảng cáo thông qua màn hình bên trong dịch vụ hoặc qua trang web liên kết.

(7) Công ty không chịu trách nhiệm về việc thành viên không đạt được tiện ích mong đợi khi sử dụng dịch vụ, và công ty được miễn trách nhiệm đối với những thiệt hại do việc lựa chọn hoặc sử dụng dịch vụ gây ra.

(8) Công ty và các giám đốc điều hành cũng như nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ các trường hợp sau đây.

① Thiệt hại do thông tin trạng thái thành viên sai hoặc không chính xác

② Thiệt hại cá nhân xảy ra trong quá trình truy cập dịch vụ và sử dụng dịch vụ, bất kể tính chất và hoàn cảnh

③ Mọi truy cập bất hợp pháp của bên thứ ba vào máy chủ hoặc thiệt hại do sử dụng bất hợp pháp máy chủ

④ Thiệt hại do bất kỳ sự can thiệp bất hợp pháp hoặc gián đoạn nào của bên thứ ba để truyền đến hoặc từ máy chủ

⑤ Các thiệt hại do vi rút, phần mềm gián điệp và các chương trình độc hại khác do một bên thứ ba sử dụng dịch vụ truyền tải, phân phối hoặc làm cho bị lan truyền, phân phối một cách bất hợp pháp

⑥ Thiệt hại do lỗi, thiếu sót, bỏ sót hoặc phá hủy dữ liệu được truyền

⑦ Chịu nhiều trách nhiệm dân sự và hình sự đối với hành vi nói xấu và các hành vi vi phạm pháp luật khác xảy ra trong quá trình đăng ký thông tin tư cách thành viên và sử dụng dịch vụ giữa các thành viên

 

Điều 17 Luật điều chỉnh và quyền tài phán

(1) Các vụ kiện giữa công ty và các thành viên sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hàn Quốc.

(2) Đối với các vụ kiện liên quan đến tranh chấp giữa công ty và thành viên, tòa án theo Luật tố tụng dân sự sẽ là tòa án có thẩm quyền.

 

Phụ lục <ngày 10 tháng 6 năm 2021>

(Ngày thực thi) Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2021.

bottom of page